Wijzig gevaarsetiket (E)-crotonaldehyd

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layoutJa Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee


Stof eigenschappen: 123-73-9


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord

H en P zinnen voor deze stof:
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301 Giftig bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330 Dodelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.


CLP-indeling (niet verplicht)
U hoeft hier alleen de CLP-indeling te kiezen, wanneer u met Stoffenjournaal.nl etiketten wilt printen, of voor hogedrempelinrichtingen ( BRZO-bedrijven ).

Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]