Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken


Achtergrond
Het gevaarsidentificatienummer is relevant voor de PGS 6 stoffenlijsten omdat het gevaarsidentificatienummer op de PGS 6 stoffenlijsten getoond moet worden.
Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.


Number Definitie
20 verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
22 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend
23 brandbaar gas
25 oxiderend gas
26 giftig gas
28 bijtend gas
30 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C) of in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt
33 zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
36 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig
38 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak bijtend, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend
39 brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
40 brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof
43 voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof
44 brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
46 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig
48 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend
50 oxiderende stof
55 sterk oxiderende stof (brandbevorderend)
56 oxiderende stof, giftig
58 oxiderende stof, bijtend
59 oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
60 giftige of zwak giftige stof
63 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)
64 giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
65 giftige stof, oxiderend
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken