Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:
1. “Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Stoffenjournaal.nl.
2. “Dienstverlening”: de on-line dienstverlening van Stoffenjournaal.nl waarvan de client gebruik maakt.
3. “Partijen”: Stoffenjournaal.nl en de cliënt.
4. “Schriftelijk”: onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. “Website”: de website www.stoffenjournaal.nl die Stoffenjournaal.nl ten behoeve van zijn dienstverlening in stand houdt.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van Stoffenjournaal.nl.
2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
4. Indien Stoffenjournaal.nl op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Stoffenjournaal.nl op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

5. De cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Stoffenjournaal.nl dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de cliënt ter hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.

Overeenkomsten, opdrachten

1. Mondelinge afspraken binden Stoffenjournaal.nl eerst nadat deze schriftelijk door Stoffenjournaal.nl zijn bevestigd dan wel zodra Stoffenjournaal.nl met instemming van cliënt een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Opdrachten van cliënt dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Stoffenjournaal.nl pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Stoffenjournaal.nl bindend.

Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stoffenjournaal.nl het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Stoffenjournaal.nl.

Vertrouwelijke informatie

1. Stoffenjournaal.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de cliënt heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Stoffenjournaal.nl ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Stoffenjournaal.nl zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Stoffenjournaal.nl zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de cliënt ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. Stoffenjournaal.nl staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
4. Het is Stoffenjournaal.nl toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de cliënt hierbij gewaarborgd blijft.

Risico van opslag informatie

1. Stoffenjournaal.nl verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van cliënt afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Stoffenjournaal.nl geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
2. Cliënt draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Stoffenjournaal.nl of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stoffenjournaal.nl, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Aanmelden, activeren account

1. Een account zal pas actief zijn als de cliënt de voor aanmelding noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding is geaccepteerd door Stoffenjournaal.nl.
2. Stoffenjournaal.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.

Gegevens

1. De cliënt draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan Stoffenjournaal.nl verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan Stoffenjournaal.nl te worden doorgegeven door deze aan te passen in het account of door de cliënt per e-mail te worden doorgegeven aan Stoffenjournaal.nl.
De cliënt vrijwaart Stoffenjournaal.nl voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
2. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door Stoffenjournaal.nl conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen:
a. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;
b. het informeren van de cliënt over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.
3. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door Stoffenjournaal.nl niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de cliënt aan enige derde worden verstrekt, tenzij Stoffenjournaal.nl ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en Stoffenjournaal.nl zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

Algemene verplichtingen cliënt

1. De cliënt dient ervoor te zorgen dat:
a. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door Stoffenjournaal.nl gewenste vorm en op de door Stoffenjournaal.nl gewenste tijdstippen aan Stoffenjournaal.nl ter beschikking worden gesteld;
b. ingeval de cliënt geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de cliënt een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;
c. de door de cliënt aan Stoffenjournaal.nl verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.
2. De cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De cliënt vrijwaart Stoffenjournaal.nl voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De cliënt dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het – al dan niet toegestaan – gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Stoffenjournaal.nl onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
4. De dienstverlening die door Stoffenjournaal.nl krachtens de overeenkomst aan de cliënte geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.
5. De cliënt vrijwaart Stoffenjournaal.nl ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de cliënt gebruik maakt van de door Stoffenjournaal.nl geleverde dienstverlening.
6. De cliënt draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.
7. Het is de cliënt niet toegestaan om:
a. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
d. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
f. via de dienstverlening van Stoffenjournaal.nl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Stoffenjournaal.nl dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software,
‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;
h. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Stoffenjournaal.nl en/of derden.
8. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Stoffenjournaal.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de cliënt.

Duur en einde dienstverlening

1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) jaar.
2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding over de gehele periode verschuldigd.
3. Ingeval Stoffenjournaal.nl de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen en de cliënt per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging.
4. Ingeval de cliënt handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is Stoffenjournaal.nl gerechtigd het account van de cliënt - zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - per direct af te sluiten.

Klachten, klachtbehandeling

1. Klachten over de dienstverlening en/of website kunnen door de cliënt per brief of e-mail aan Stoffenjournaal.nl worden gemeld.
2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan Stoffenjournaal.nl te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat Stoffenjournaal.nl in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de cliënt.
3. Stoffenjournaal.nl zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de cliënt sturen waarin zij de cliënt zal informeren over de verdere klachtbehandeling.

Aansprakelijkheid

1. Stoffenjournaal.nl kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Stoffenjournaal.nl , zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stoffenjournaal.nl , zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Stoffenjournaal.nl , uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Stoffenjournaal.nl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Stoffenjournaal.nl hiervoor verzekerd is.
5. Ook in het geval Stoffenjournaal.nl de afgesproken online diensten niet kan leveren, is Stoffenjournaal.nl niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan Stoffenjournaal.nl toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van Stoffenjournaal.nl lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van Stoffenjournaal.nl en de telecommunicatieleverancier van Stoffenjournaal.nl . Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Stoffenjournaal.nl , zodat Stoffenjournaal.nl ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
6. Stoffenjournaal.nl is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van zijn providers. Stoffenjournaal.nl zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel Stoffenjournaal.nl hier naar streeft - in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.
7. Stoffenjournaal.nl heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen.
8. De cliënt verliest diens rechten jegens Stoffenjournaal.nl , is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Stoffenjournaal.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. de cliënt Stoffenjournaal.nl niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan Stoffenjournaal.nl gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;
b. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, handleidingen of gebruiksaanwijzingen van Stoffenjournaal.nl strijdig gebruik van de dienstverlening door de cliënt;
c. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de cliënt aan Stoffenjournaal.nl zijn verschaft;
d. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de cliënt aan Stoffenjournaal.nl ;
e. voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt zelf of een derde in opdracht van de cliënt bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoffenjournaal.nl .

Intellectuele eigendomsrechten

1. Stoffenjournaal.nl c.q. zijn licentiegever is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Stoffenjournaal.nl geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door Stoffenjournaal.nl c.q. de licentiegever vervaardigde bescheiden c.q. software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Stoffenjournaal.nl c.q. zijn licentiegever voorbehouden.
3. Het is Stoffenjournaal.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.

Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Stoffenjournaal.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Stoffenjournaal.nl , van de door hem ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Stoffenjournaal.nl .
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn verplichtingen jegens Stoffenjournaal.nl tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse
onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van Stoffenjournaal.nl of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van Stoffenjournaal.nl .

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en Stoffenjournaal.nl gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Ontbinding, annulering

1. De cliënt doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v.
B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. De cliënt is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Stoffenjournaal.nl ter zake.
5. Door de cliënt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
6. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Stoffenjournaal.nl en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Stoffenjournaal.nl de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Stoffenjournaal.nl is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Stoffenjournaal.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 8 juni 2020