Wijzig gevaarsetiket .Alfa.-cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (cyfenotrine)

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layoutJa Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee


Stof eigenschappen: 39515-40-7


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord

H en P zinnen voor deze stof:
H302 Schadelijk bij inslikken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


CLP-indeling (niet verplicht)
U hoeft hier alleen de CLP-indeling te kiezen, wanneer u met Stoffenjournaal.nl etiketten wilt printen, of voor hogedrempelinrichtingen ( BRZO-bedrijven ).

Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]