Wijzig gevaarsetiket .sc.DL.sc.-α-methylbenzylamine

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layoutJa Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee


Stof eigenschappen: 618-36-0


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord

H en P zinnen voor deze stof:
H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.


CLP-indeling (niet verplicht)
U hoeft hier alleen de CLP-indeling te kiezen, wanneer u met Stoffenjournaal.nl etiketten wilt printen, of voor hogedrempelinrichtingen ( BRZO-bedrijven ).

Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]