Wijzig gevaarsetiket (2-methylpropyl)lithium

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layoutJa Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee


Stof eigenschappen: 920-36-5


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord

H en P zinnen voor deze stof:
H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


CLP-indeling (niet verplicht)
U hoeft hier alleen de CLP-indeling te kiezen, wanneer u met Stoffenjournaal.nl etiketten wilt printen, of voor hogedrempelinrichtingen ( BRZO-bedrijven ).

Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk

  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]